REGIEgroep + werkgroepen + teams

REGIEgroep Kwaliteitszorg en werking teams en werkgroepen.


Om onze dubbele ambitie te halen en om zo het accrediteringstraject Keurmerk PREZO Woonzorg én het certificeringstraject PLANETREE goed te kunnen doorlopen zijn wij in 2018 gestart met 8 nieuwe werkgroepen om een bepaald facet van onze zorg- en dienstverlening te kunnen doorlichten. Volgende werkgroepen werden opgestart :

 • Werkgroep wensenlijst
 • Werkgroep milieu: afval sorteren
 • Werkgroep medicatiebeleid
 • Werkgroep mondzorg
 • Werkgroep livingwerking
 • Werkgroep warme uitstraling
 • Werkgroep maaltijdbevraging
 • Werkgroep huisdieren

Deze werkgroepen hebben allen een beperkte en welomlijnde opdracht zodat deze op vrij korte termijn (2 tot 5 samenkomsten) hun opdracht kunnen afronden en voorstellen voor een optimalisering en/of efficiëntere organisatie kunnen aanreiken. Het geheel van de coördinatie en de planning gebeurt door de REGIEgroep Kwaliteitszorg die alle teamhoofden en verantwoordelijken samenbrengt en om de 14 dagen vergadert op de vrijdagmorgen.
De werkgroepen milieu: afval sorteren, medicatiebeleid, mondzorg en huisdieren hebben hun opdracht afgerond in de loop van 2018. De werkgroepen wensenlijst, warme uitstraling, livingwerking en maaltijdbevraging zullen dit doen in de loop van 2019. Er werd tevens besloten om drie nieuwe werkgroepen op te richten:

 • Werkgroep wondzorg
 • Werkgroep wachten reduceren
 • Werkgroep gezondheidsbevorderende activiteiten 

Alle vragen, voorstellen, aanpassingen, resultaten, acties worden besproken in de REGIEgroep kwaliteitszorg. Misschien ook belangrijk om te vermelden dat in de werkgroepen geen directieleden aanwezig zijn zodat er zo enerzijds een grotere vrijheid wordt gecreëerd om voorstellen uit te werken en anderzijds er zo ook de gelegenheid wordt gegeven dat mewewerkers zelf de verantwoordelijkheid kunnen opnemen om hun werkplek aan te passen en mee uit te werken zoals zij deze dromen. In de REGIEgroep Kwaliteitszorg is directie dan wel aanwezig.

Elise Lefevere, onze kwaliteitscoördinator sinds september 2017, coördineert de REGIEgroep kwaliteitszorg. In deze Projectgroep worden ook de twee labeltrajecten : het certificeringstraject PLANETREE en het labeltraject PREZO Woonzorg gecoördineerd en gestuurd.

Naast de beschreven werkgroepen hebben wij ook teams. Deze laatste hebben een permanente opdracht om een bepaald facet van de werking op te volgen en verder uit te werken:

 • Het comfortteam : zorgt voor aangepaste accomodatie en specifieke opleidingen rond dit thema.
 • Het begeleidingsteam : zorgt en coördineert alle activiteiten van wonen en leven in het huis.
 • Het pastorale team : wilt wat verstilling brengen voor medewerkers die hiervoor open staan.
 • Het palliatieve team : zorgt voor de ondersteuning van bewoners in een laatste levensfase.
 • Het team voor de begeleiding van mensen met dementie : wilt de werking voor mensen met dementie optimaliseren.
 • De ethische stuurgroep: wilt onder begeleiding van externe ethicus Henk Van Daele ethisch gevoelige thema's bespreken en mogelijks adviezen formulieren in al of niet vastgelegde afspraken, procedures of werkvoorschriften.
 • Feestteam : zorgt voor aankleding en organisatie van de gelegenheidsfeesten.

De REGIEgroep kwaliteitszorg, de werkgroepen en teams nemen zo elk een deel van de kwaliteitszorg of een facet van onze visie van WARME Zorg op zich. Ze zorgen er zo ook voor dat deze facetten als het ware permanent bewaakt worden en in een PDCA cirkel ook permanent bijgestuurd. Met de (tijdelijke) werkgroepen bestaat ook de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een aandachtsgebied serieus onder de loupe te nemen en waar het kan ook nog te optimaliseren.

De REGIEgroep Kwaliteitszorg neemt ook de coördinatie op zich van de bewonersparlementen en de familie-adviesraden. In die zin worden aan bewonersparlementen of familieadviesraad steeds de zinvolheid van werkgroepen bevraagd en/of voorgelegd. Aan bewonersparlementen worden mogelijke voorstellen of activiteiten van werkgroepen en teams voorgelegd en wordt het advies van bewonersparlementen en familie-adviesraad bevraagd. Dit wordt dan via de Regiegroep teruggekoppeld aan de respectievelijke werkgroepen of teams.

Het externe tevredenheidsonderzoek of BEWONERS-Monitor en FAMILIE-Monitor van Bing Research bevraagt de tevredenheid over de meeste facetten van het zorg- en dienstenaanbod en dient ook als ondersteuning bij de keuzes die werkgroepen, teams of overlegorganen kunnen maken. Deze onderzoeken gebeuren in princiepe om de 3 of 4 jaar. Wij hebben nu in 2019 een tussentijdse bevraging gepland van de BEWONERS-Monitor zodat wij vanaf begin juni 2019 reeds na 1,5 jaar over de nieuwe bevindingen zullen kunnen beschikken.

 

 

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.