Regiegroep + werkgroepen + teams

REGIEgroep Kwaliteitszorg en werking teams en werkgroepen.

In 2018 werd gestart met 8 nieuwe werkgroepen om een bepaald facet van onze zorg- en dienstverlening te kunnen doorlichten. Volgende werkgroepen werden opgestart :

 • Werkgroep wensenlijst
 • Werkgroep milieu: afval sorteren
 • Werkgroep medicatiebeleid
 • Werkgroep mondzorg
 • Werkgroep livingwerking
 • Werkgroep warme uitstraling
 • Werkgroep maaltijdbevraging
 • Werkgroep huisdieren

Deze werkgroepen hebben allen een beperkte en welomlijnde opdracht zodat deze op vrij korte termijn (2 tot 5 samenkomsten) hun opdracht kunnen afronden en voorstellen voor een optimalisering en/of efficiëntere organisatie kunnen aanreiken. Het geheel van de coördinatie en de planning gebeurt door de REGIEgroep Kwaliteitszorg .

Begin 2021 wordt bekeken welke nieuwe werkgroepen opgestart zullen worden. 

Alle vragen, voorstellen, aanpassingen, resultaten, acties worden besproken in de REGIEgroep kwaliteitszorg. 

Elise Lefevere, onze kwaliteitscoördinator, coördineert de REGIEgroep kwaliteitszorg. 

Naast de beschreven werkgroepen hebben wij ook teams. Deze laatste hebben een permanente opdracht om een bepaald facet van de werking op te volgen en verder uit te werken:

 • Het comfortteam : zorgt voor aangepaste accomodatie en specifieke opleidingen rond dit thema.
 • Het begeleidingsteam : zorgt en coördineert alle activiteiten van wonen en leven in het huis.
 • Het pastorale team : wilt wat verstilling brengen voor medewerkers die hiervoor open staan.
 • Het palliatieve team : zorgt voor de ondersteuning van bewoners in een laatste levensfase.
 • Het team voor de begeleiding van mensen met dementie : wilt de werking voor mensen met dementie optimaliseren.
 • De ethische stuurgroep: wilt onder begeleiding van externe ethicus Henk Van Daele ethisch gevoelige thema's bespreken en mogelijks adviezen formulieren in al of niet vastgelegde afspraken, procedures of werkvoorschriften.
 • Feestteam : zorgt voor aankleding en organisatie van de gelegenheidsfeesten.

De REGIEgroep kwaliteitszorg, de werkgroepen en teams nemen zo elk een deel van de kwaliteitszorg of een facet van onze visie van WARME Zorg op zich. Ze zorgen er zo ook voor dat deze facetten als het ware permanent bewaakt worden en in een PDCA cirkel ook permanent bijgestuurd. Met de (tijdelijke) werkgroepen bestaat ook de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een aandachtsgebied serieus onder de loupe te nemen en waar het kan ook nog te optimaliseren.

De REGIEgroep Kwaliteitszorg neemt ook de coördinatie op zich van de bewonersparlementen en de familie-adviesraden. In die zin worden aan bewonersparlementen of familieadviesraad steeds de zinvolheid van werkgroepen bevraagd en/of voorgelegd. Aan bewonersparlementen worden mogelijke voorstellen of activiteiten van werkgroepen en teams voorgelegd en wordt het advies van bewonersparlementen en familie-adviesraad bevraagd. Dit wordt dan via de Regiegroep teruggekoppeld aan de respectievelijke werkgroepen of teams.

Het externe tevredenheidsonderzoek of BEWONERS-Monitor en FAMILIE-Monitor van Bing Research bevraagt de tevredenheid over de meeste facetten van het zorg- en dienstenaanbod en dient ook als ondersteuning bij de keuzes die werkgroepen, teams of overlegorganen kunnen maken. Deze onderzoeken gebeuren in princiepe om de 3 of 4 jaar.  

Deel deze paginaVolg ons
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Copyright Vincenthove. All rights reserved.
.